LA NEGATIVA A LA SEGONA PROVA DE CONTROL D’ALCOHOLÈMIA, ÉS DELICTE.

La sentència del Tribunal Suprem 1073/2017 de 28 de març de 2017, considera que és delicte de l’article 383 del Codi Penal, la negativa a realitzar la segona prova d’alcoholèmia quan la primera ha sigut positiva.

Tal com indica la pròpia sentència; l’absència de doctrina jurisprudencial ha constituït camp abonat per a que convisquin interpretacions oposades, ja que per a molts jutges i tribunals la conducta de negar-se a sotmetre’s a la segona prova és un delicte i altres argumenten que si el requerit accedeix a la primera prova d’espiració en aire, queda exclòs aquest delicte pel fet de negar-se a la segona prova.

Hem de recordar que la normativa penal remet de forma expressa a la normativa administrativa sobre comprovació de la taxa d’alcoholèmia. Aquesta norma administrativa, la llei de trànsit[1], obliga a tots els conductors de vehicles i bicicletes que estan obligats a sotmetre’s a les proves de comprovació i tal com indica el Reglament de Circulació, la pràctica de les proves són:

  • 1ª PROVA DETECCIÓ ALCOHOL EN AIRE EXPIRAT, si dóna positiu.
  • Esperar mínim 10 minuts
  • 2ª PROVA DE CONTRAST, es realitza per a major garantia.Hi ha dret a realitzar prova de contrast per mitjà d’anàlisi de sang i previ pagament de l’import de les proves.

El Tribunal Suprem considera que la negativa a practicar la segona prova està ben incardinada en l’article 383 del Codi Penal, encara que aquesta sentència té el vot particular de sis dels seus membres que no comparteixen el criteri de la majoria, al considerar que si es realitza la primera prova de control, encara que ens neguem a realitzar la segona, no es produeix el delicte.

De totes maneres, si algun conductor es nega a la segona prova està incorrent en delicte, per tant, el millor és conduir amb taxa 0,0 d’alcohol, s’estalvia problemes i risc d’accidents.

[1] Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat viària.