DE NOU AMB ELS VMP I LA ASSEGURANÇA OBLIGATORI

En els últims mesos estem assistint a un increment de l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) per les vies públiques de les nostres ciutats i lamentablement se segueix observant una gran indisciplina, ja que la circulació per les voreres i espais de vianants és notable en moltes poblacions i els accidents amb la intervenció d’aquests VMP van en increment, tal com informava el diari El País[1] el passat mes de febrer, els morts en 2020 han estat 6 persones a Espanya dels 100 accidents registrats.

Per això no ha d’estranyar que en moltes poblacions s’estiguin plantejant la necessitat d’ampliar les regulacions que el Reglament de trànsit va fer al mes de novembre i estan modificant les seves ordenances de circulació. En les noves ordenances es regulen aspectes d’aquests VMP i la seva circulació, com l’obligació de portar casc, elements reflectants i que el VMP tingui una assegurança de responsabilitat civil.

Amb les obligacions que són referents en seguretat viària podríem fer un debat sobre qui té les competències sobre els elements de seguretat viària que ha de portar un VMP i que el reglament de vehicles no recull i que segons la llei de trànsit l’aprovació de la normativa tècnica que afecti la seguretat viària correspon a la administració general de l’estat per mitjà del ministeri de l’interior i la DGT. Però de moment plantegem si es pot obligar mitjançant ordenança municipal, a un VMP, que per a circular per una via urbana tingui una assegurança de responsabilitat civil obligatòria (RCO).

La primera qüestió no jurídica és preguntar-se si és lògic que aquests vehicles propulsats per un motor elèctric tinguin una assegurança de RCO, ja que són vehicles que poden arribar als 25 km/h i que en cas d’impacte amb un altre vehicle o una persona els danys per l’efecte de la velocitat poden ser considerables i per tant que hi hagi una cobertura d’assegurança és totalment lògic. Com a exemple es pot consultar un estudi[2] que indica que una col·lisió, a només 25 km/h, d’un patinet elèctric contra un vianant o contra un vehicle pot produir greus lesions al seu conductor i als vianants, segons un informe realitzat per Fundació Mapfre i CESVIMAP, amb resultats basats en proves de xoc amb simuladors.

Però la següent qüestió no tan lògica i si de regulació legal, és preguntar-se si un ajuntament per mitjà d’una ordenança municipal, encara que sigui de les previstes en la llei de seguretat viària, que no deixa de ser una reglamentació d’ordre municipal i amb abast només dins del seu territori pot obligar a que un VMP per poder circular tingui una assegurança de RCO.

Els dubtes sorgeixen al analitzar la llei que regula la responsabilitat civil i l’assegurança obligatòria, aquesta norma indica clarament que “tot propietari de vehicles a motor” i que es trobi a Espanya, està obligat a subscriure i mantenir en vigor un contracte d’assegurança que cobreixi dins de l’assegurança obligatòria la responsabilitat civil.

La següent qüestió que es planteja és saber si un VMP, segons la llei és un vehicle a motor. I aquí hem de recórrer a la normativa de la llei d’assegurança i el seu reglament, que consideren vehicles de motor tots els vehicles idonis per circular per la superfície terrestre i impulsats a motor, inclosos els ciclomotors, vehicles especials, remolcs i semiremolcs.

Amb aquesta lectura sembla que, si es poden assegurar, i en la realitat quotidiana està clar que el VMP és un vehicle de característiques especials i a més propulsat per motor elèctric, que a la fi de comptes és un motor.

Però l’alegria dura poc ja que l’article 1 del reglament de l’assegurança obligatòria en el seu punt 3 ens recorda que a efectes d’aquest Reglament s’aplicaran els conceptes recollits en la Llei de Trànsit, actualment el reial decret legislatiu 6/2015, que es troba en període de modificació en el congrés dels diputats.

Tot i que el projecte de llei no contempla cap aspecte dels VMP, les seves característiques de seguretat o si han de tenir assegurança obligatòria,  tampoc es diu res de l’edat a partir de la qual es pot conduir un VMP a les ciutats.

L’annex de la llei no contempla el concepte de VMP, només en el reglament general de vehicles, que va ser modificat al novembre de 2020[3], el concepte que trobem de VMP és un vehicle d’una o més rodes, d’una única plaça i propulsat únicament per motors elèctrics i la seva velocitat màxima és de 25Km/h. Però al definir el concepte de vehicle a motor ens deixa orfes de regulació, ja que indica com: “Vehicle de motor: Vehicle proveït de motor per a la seva propulsió. S’exclouen d’aquesta definició els ciclomotors, els tramvies, els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, bicicletes de pedals amb pedaleig assistit i els vehicles de mobilitat personal “.

La incògnita és com l’ordenança municipal, com a expressió de poder normatiu dels municipis i que ha d’aprovar el ple municipal pot regular les obligacions de un titular d’un vehicle, que no és considerat per la normativa vehicle a motor i no està identificat amb matrícula i que només tindran l’obligació de disposar d’un certificat per a la circulació (obligació al novembre de 2022), però que en canvi pot ocasionar atropellaments i lesions a persones.

Però com davant la realitat dels fets s’han de donar solucions possibles i que siguin en benefici de la comunitat, és possible que l’ordenança municipal de circulació, com translació de la competència dels municipis en l’ordenació i gestió del trànsit a les seves vies urbanes pot obligar els conductors de certs vehicles,(no al vehicle) amb motor o sense, al fet que per transitar per les seves vies publiques tinguin un contracte d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil en cas de danys a tercers.

A més, si les notícies que arriben d’Europa sobre la modificació de la Directiva de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, ens indiquen que dependran de cada Estat decidir a nivell nacional com protegir les parts lesionades per aquests vehicles, per tant, cobra més força que l’assegurança hauria de ser personal del conductor i no del VMP. La realitat mana i s’ha de protegir als ciutadans d’aquells conductors de VMP que a l’igual que alguns conductors de bicicletes circulen per voreres i creen un sentiment d’inseguretat que està pertorbant cada dia més la convivència ciutadana.

[1] El País, 17-02-2021, article: Los accidentes con patines eléctricos se incrementan en un 30%.

https://elpais.com/espana/2021-02-17/los-accidentes-con-patinetes-electricos-se-incrementaron-en-mas-de-un-30-en-el-ultimo-ano.html

[2] Revista Tráfico y Seguridad vial. Patines: lesiones graves a 25Km/h. febrero 2021

https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2021/02FEBRERO/0217Crash-test-patinetes.shtml

[3] Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre .BOE 297 de 11 noviembre de 2020