ASPECTES JURÍDICS DE LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS (ZBE).

Les ZBE (zones de baixes emissions) són àrees del territori on es regula la circulació dels vehicles més contaminants. Des de fa anys que algunes ciutats europees ja han implantat aquestes ZBE, encara que no hi ha cap requisit d’harmonització d’aquestes zones a Europa. S’ha de tenir en compte que a més de limitar l’accés de determinats vehicles pel nivell de contaminació, en cas que hagin d’accedir, a alguns països s’ha de pagar per poder circular.

Els informes de la UE, com el de l’any 2016 sobre estratègia europea a favor de la mobilitat de baixes emissions (Brussel·les 20.7.2016 COM (2016) 501 final), indiquen que la transició primerenca cap a vehicles que tinguin el menor impacte climàtic és un dels objectius que cal aconseguir per obtenir beneficis per a l’economia europea. Les ZBE pretenen limitar aquells mitjans de transport més contaminants i, per tant, que es faciliti l’ús dels vehicles de menor impacte climàtic, tant ambiental com sonor.

Aquestes mesures de restricció del trànsit urbà no es poden aplicar de manera indiscriminada i requereixen una planificació i estudis que en justifiquin la necessitat amb l’objectiu final de protecció del medi ambient.

Amb la publicació de la Llei de Canvi Climàtic, (Llei 7/2021, 20 maig, de canvi climàtic i transició energètica) a l’article 14 s’estableix l’obligació de que els municipis de més de 50.000 habitants, adoptaran abans de 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació per reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent-hi almenys una sèrie de mesures, entre les quals destaca en primer lloc l’establiment de zones de baixes emissions (ZBE). Aquesta llei, que ja ha entrat en vigor, està pendent d’un reglament de desenvolupament.

Des del passat mes d’abril de 2022, hi ha un projecte de ReialDdecret que serà el futur reglament de desenvolupament de les zones de baixes emissions, que al seu primer article indica que les ZBE seran definides i regulades per les entitats locals en les corresponents ordenances de mobilitat sostenible.

Fins que no es publiqui aquest reglament que reguli les ZBE, els municipis que ja han començat a regular aquestes zones de restricció a la circulació, s’han basat en la competència que atorga la Llei de Trànsit (Reial Decret Legislatiu 6/2015) al seu article 7 lletra g) que estableix la possibilitat de restricció de la circulació a determinats vehicles a les vies urbanes per motius ambientals.

Cal remarcar, però, que la redacció de l’Ordenança és el complement jurídic dels estudis tècnics que estableixen la ZBE, així l’annex primer del projecte de reglament indica el contingut mínim del projecte de zones de baixes emissions.

Quan entri en vigor aquest reglament que desenvolupi les ZBE, queda el dubte de si es podrà complir el termini de l’any 2023, ja que fer un estudi que defineixi la zona de baixes emissions, i la redacció i aprovació d’una ordenança municipal no es fa en una setmana.

Sí que cal recordar que l’objectiu d’aquesta Ordenança de mobilitat sostenible ha de ser la definició i la regulació de les zones de baixes emissions que s’estableixin o es puguin establir dins d’un àmbit territorial municipal.

D’altra banda, l’àmbit territorial de les ZBE serà l’establert i es troben descrits als documents tècnics que, poden estar o no, com a annexos de l’Ordenança i que són el projecte tècnic o PMUS de l’Ajuntament on definir les ZBE.

Les ZBE han de quedar delimitades per la senyalització prevista a la normativa de la DGT, indicant l’inici i el final de zona. A l’Ordenança de ZBE, és aconsellable tenir previst, encara que no s’apliqui actualment, la possibilitat d’establir controls tecnològics d’accés, fins i tot zones amb limitació només en certes hores o dies.