COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN L’ÚS DE DRONS

Les aeronaus pilotades per control remot o com es coneixen els drons, estan sotmeses a una nova regulació a través del Reglament de circulació aèria que el passat mes de desembre, es va publica la seva modificació per mitja del Reial Decret 1036/2017 y que permet aspectes nous com són:

  • Vols nocturns i en zones d’aglomeració de persones i poblacions
  • Sobre vol de zones urbanes
  • Vols en espai aeri controlat
  • Operacions de policia, duanes i trànsit.

Amb aquesta nova normativa l’ús dels dron està protagonitzant una revolució en el sector de l’aviació i la seva implantació en aplicacions d’ús civil. L’evolució dels models de Drones fabricats per a ús civil (activitats comercials i recreatiu) segons dades facilitades pel Ministeri de Foment per a Espanya, ha passat de 454 models en l’any 2010 a 1.120 l’any 2016. El que implica increment de la fabricació de nous models i per tant major demanda d’ús i un gran ventall de models per complir diferents funcionalitats.

El futur, segons l’informe esmentat i altres estudis sobre l’evolució d’aquestes aeronaus, els Drones de baix risc seran cada vegada més demandats i sol·licitats i entressin dins de la competència de regulació de les administracions locals.

L’evolució professional de l’ús civil de Drones està ja tenint un ràpid creixement, amb demanda d’operacions, sent en una primera fase operacions bàsiques dins de l’abast visual del pilot. Les previsions d’ús recreatiu o com a joguina, també tindrà un elevat creixement.

En aquests moments s’ha de tenir en compte els reptes que l’ús d’aquestes aeronaus plantegen en diversos aspectes com és l’ús dels espais aeris dels municipis, per tant s’ha de regular l’ús recreatiu i professional tenint en compte:

  • Regular els llocs i espais de vol dins el territori local, així com els drets i deures dels usuaris de Drones
  • Protecció i seguretat dels ciutadans no usuaris de Drones.
  • Protecció de dades i la intimitat personal dels ciutadans.
  • Possibilitat de registre d’aeronaus ja sigui per ús comercial o recreatiu.
  • Definir les zones habilitades i restringides al vol de Drones al municipi.
  • Regular l’ús dels Drones per aspectes de seguretat i emergències

Aquesta regulació ha de ser per mitjà d’Ordenança Municipal i contemplar tant l’ús professional com recreatiu de Drones en l’àmbit municipal i aquestes normes han de ser acords amb altres ordenances municipals, com les de convivència ciutadana o les ordenances fiscals.

Per tant s’ha de plantejar la regulació dins de l’àmbit municipal i regular els usos i les taxes que poden establir-se per regular les activitats de pilotatge de Drones. La regulació per part dels ajuntaments com a complement de la legislació de l’autoritat aeronàutica és del tot punt necessària.