RESPONSABILITAT DELS AJUNTAMENTS EN CAS D’ACCIDENT.

Els accidents provocats per vehicles de mobilitat personal (VMP) a les zones urbanes es continuen produint com a conseqüència de la circulació d’aquests vehicles per voreres i zones de vianants de les nostres ciutats. Aquests fets s’estan produint en algunes localitats sota la mirada de les autoritats municipals que no impedeixen aquesta pràctica, sobretot quan es circula creant risc per als vianants i en ocasions per al propi conductor.

Sense oblidar que per convivència i necessitat de regulació dels municipis han d’incloure la circulació d’aquests VMP en les seves ordenances, però això no és obstacle perquè els responsables municipals puguin actuar amb mesures administratives que els permet l’actual llei de trànsit. Però en el cas que es produeixi un accident d’un VMP amb un vianant per incompliment de les normes de circulació per part del conductor del VMP, podem estar davant d’un possible delicte d’imprudència greu dels prescrits en el nostre codi penal.

Per poder actuar en l’àmbit urbà no es pot oblidar els aspectes bàsics que ja estan previstos a la llei de seguretat viària i que, a manera de resum, són:

  • Els VMP, com les bicicletes són vehicles a l’efecte de les normes de circulació i seguretat viària.
  • La circulació de tota classe de vehicles en cap cas s’ha de fer per les voreres i zones de vianants, tal com indica el Reglament de Circulació (article 121)
  • Es pot sancionar tota infracció comesa per circular per zona no permesa, com a infracció greu de les descrites a la Llei de Seguretat Viària.
  • Igual que a tot conductor de vehicle, sigui cotxe, moto o bicicleta, els conductors dels VMP, poden ser sotmesos a proves d’alcohol i drogues i la seva negativa és sancionable per la Llei de Seguretat Viària.
  • Es pot procedir a retirar el vehicle de mobilitat personal de la via pública i el seu dipòsit, sinó el realitza el seu titular, el podrà realitzar l’autoritat encarregada de la gestió del trànsit quan aquests VMP causin perill o greus pertorbacions a la circulació de vianants.

Per tant, que no es digui que els ajuntaments no poden actuar per mitjà dels seus policies locals, sobretot en aquells espais reservats a la circulació o trànsit dels vianants, quan per aglomeració o alta presència dels esmentats vianants, s’està creant una situació de perill a l’espai esmentat.

Com a punt final s’ha de recordar que podem sol·licitar a les administracions locals que valorin la seva possible responsabilitat en cas d’accidents d’aquests vehicles amb vianants en les zones reservades a aquests últims i pot ser responsabilitat civil o reclamació amb dret a ser indemnitzat en l’àmbit administratiu (procediment de responsabilitat patrimonial) quan es pateix una lesió per un funcionament anormal dels serveis públics, no podem oblidar que són els municipis els que venen obligats a la vigilància i disciplina del trànsit a les vies urbanes de la seva titularitat.