AUXILI EN CARRETERA I NOVES NORMES DE TRÀNSIT.

Estem en època de canvis normatius en matèria de trànsit i seguretat vial, al mes de novembre de l’any passat es coneixien les noves modificacions del Reglament General de Circulació sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) aspectes que han entrat en vigor el 2 de gener i els nous límits de velocitat a les vies urbanes i travessies, que entraran en vigor el 12 de maig d’aquest any.

El passat 17 de març, es va publicar un esperat Reglament (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4194) que regula els serveis d’auxili en les vies públiques i tal com indica en el seu preàmbul la norma des de l’any 2000 s’havia creat un grup de treball sobre les grues d’auxili en carretera i estava pendent de desenvolupament aquest aspecte, que ja estava citat en la llei de trànsit. Aquest reglament compleix el mandat de la llei i regula els aspectes clau per assegurar una correcta i segura realització de les operacions d’auxili. D’altra banda, no es pot oblidar que és un servei que s’ha cobrat víctimes entre els mateixos operaris que realitzen l’activitat d’auxili.

Entrarà en vigor l’1 de juliol de 2021 i comportarà la regulació de les operacions d’auxili en carretera, però també unes modificacions del reglament de circulació per aportar més seguretat en la realització d’aquestes operacions, així com regular el comportament de la resta de conductors amb noves mesures, com són:

  • La moderació de la velocitat, fins i tot la detenció, a l’acostar-se a un vehicle immobilitzat a la calçada o als vehicles que presten servei d’auxili en carretera quan estan treballant.
  • L’obligació de la resta de conductors de deixar una separació lateral, no inferior a 1,50 metres, quan s’avanci a vehicles immobilitzats o als vehicles d’auxili quan realitzen les operacions de rescat.

Aquest Reglament a més d’incrementar la seguretat viària és un clar reconeixement a una tasca necessària realitzada per professionals del sector i que han de ser respectats quant realitzen la seva tasca.

Finalment, se substitueix amb la nova norma l’actual dispositiu de senyalització de perill que consisteix en dos triangles per un dispositiu lluminós de color groc que s’ha de col·locar a la part alta de el vehicle immobilitzat i que serà obligatori a partir del 1 de gener de 2026, aquest dispositiu està previst que a partir d’aquesta data puguin comunicar la seva activació i geoposicionament sobre la ubicació de el vehicle accidentat.